RSS

ชีวประวัติท่าน อับดุลลอฮ บิน อัลมุบาร็อก เราะหิมะฮุลลอฮ (ตอนที่ 7)

30 ก.ค.

عبد الله بن المبارك6ชีวประวัติท่าน อับดุลลอฮ บิน อัลมุบาร็อก เราะหิมะฮุลลอฮ
(ตอนที่ 7 : ครูบาอาจารย์-ลูกศิษย์-หนังสือ)
แปลและเรียบเรียงโดย Zunnur

ครูบาอาจารย์ของท่านอิบนุล มุบาร็อก 

อัซซะฮะบีย์ กล่าวว่า “ครูคนแรกสุดที่อับดุลลอฮ บิน อัลมุบาร็อก ได้พบเจอคือ อัรเราะบีอฺ บิน อนัส อัลคุเราะซานีย์ เขาพบอัรเราะบีอฺในคุก เขาฟังหะดีษจากอัรเราะบีอฺประมาณ 40 บท หลังจากนั้นในปีฮิจเราะฮฺที่ 141 เขาก็ย้ายสถานที่และศึกษาจากตาบิอีนที่ยังมีชีวิตอยู่ เขามักจะโยกย้ายไปมายังสถานที่ต่างๆ(เพื่อแสวงหาความรู้)”[1]

อิบนุล เญาซีย์ กล่าวว่า “อับดุลลอฮ บิน อัลมุบาร็อก เคยพบเจอกับตาบิอีนบางท่าน ส่วนหนึ่งคือ ฮิชาม บิน อุรวะฮฺ , อิสมาอีล บิน อบูคอลิด , อัลอะอฺมัช , สุลัยมาน อัตตัยมีย์ , หุมัยดฺ อัฏเฏาะวีล , อับดุลลอฮ บิน เอานฺ , คอลิด อัลหัซซาอ์ , ยะหฺยา บิน สะอีด อัลอันศอรีย์ และมูซา บิน อุกบะฮฺ ในยุคท้าย”[2]

อิบนุ อะสากิร กล่าวว่า “อับดุลลอฮ บิน อัลมุบาร็อก มายังดะมัสกัสและเขาได้ฟัง(เรียนรู้)จากอัลเอาซาอีย์ , สะอีด บิน อับดุลอะซีซ , อบูอับดิร็อบบฺ ผู้สมถะ , อับดุรเราะหฺมาน บิน ยะซีด บิน ญาบิร , ฮิชาม บิน อัลฆ็อซ , อุตบะฮฺ บิน อบูอัลหะกัม อัลหัมดานีย์ , อิบรอฮีม บิน อบูอับละฮฺ , อบูอัลมุอัลลา ศ็อครฺ บิน ญันดัล อัลบัยรูตีย์ , ศ็อฟวาน บิน อุมัร , อุมัร บิน มุหัมมัด บิน ซัยดฺ อัลอัสเกาะลานีย์ , อัลหะกัม บิน อับดุลลอฮ อัลอัยลีย์ , ยะหฺยา บิน อบีกะษีร , อิบนุ ละฮีอะฮฺ , อัลลัยษฺ บิน สะอดฺ , สะอีด บิน อัยยูบ , หัรมะละฮฺ บิน อิมรอน , อบูชุญาอฺ สะอีด บิน ยะซีด , อัลอะอฺมัช , อิสมาอีล บิน อบูคอลิด , ยูนุส บิน อบูอิสหาก , มุญาลิด บิน สะอีด , ฮิชาม บิน อุรวะฮฺ , ซาอิดะฮฺ บิน กุดามะฮฺ , ยะหฺยา บิน สะอีด อัลอันศอรีย์ , ยะหฺยา บิน อุบัยดิลลาฮ บิน เมาฮับ , อุซามะฮฺ บิน ซัยดฺ อัลลัยษีย์ , อิบนุ อัจญ์ลาน , อิบนุ ญุรัยจญ์ , มะอฺมัร , ยูนุส บิน ยะซีด , มูซา บิน อุกบะฮฺ , ฮิชาม บิน สะอดฺ , มุหัมมัด บิน อิสหาก , อับดุลลอฮ บิน สะอีด บิน อบูฮินดฺ , มาลิก บิน อนัส , สุฟยาน อัษเษารีย์ , หัมมาด บิน ยะซีด , อัลมุบาร็อก บิน ฟะฎอละฮฺ , สุลัยมาน อัตตัยมีย์ , หุมัยดฺ อัฏเฏาะวีล , เอาฟฺ บิน อัลอะอฺรอบีย์ , ชุอฺบะฮฺ , ฮิชาม บิน หัสสาน , อาศิม บิน สุลัยมาน อัลอะหฺวัล , อับดุลลอฮ บิน เอานฺ , คอลิด อัลหัซซาอ์ และคนอื่นๆ”[3]

สามารถดูรายชื่อบรรดาครูของอิบนุล มุบาร็อก คนอื่นๆได้ในหนังสือ ตะฮฺซีบุ อัลกะมาล เขียนโดยอัลมิซซีย์(16/6-10)

นอกจากนี้ อัซซะฮะบีย์ยังกล่าวรายงานจากอิบรอฮีม บิน อิสหาก จากอิบนุล มุบาร็อก กล่าวว่า “ฉันท่องจำจากครู 4,000 คน และฉันรายงานจาก 1,000 คนในหมู่พวกเขา”

ในหนังสือชีวประวัติของท่าน อัลอับบาส บิน มุศอับ กล่าวว่า “รายชื่อครูบาอาจารย์ของอิบนุล มุบาร็อก ที่มีอยู่ที่ฉันนั้นมีจำนวนประมาณ 800 คน”[4]

ลูกศิษย์ของอิบนุล มุบาร็อก 

อัซซะฮะบีย์ กล่าวว่า “ผู้คนมากมายจากเมืองต่างๆรายงานหะดีษจากเขา เพราะตั้งแต่เด็กแล้วที่เขาไม่เคยหยุดเดินทางแสวงหาความรู้”[5]

อัลหาฟิซ อิบนุ หะญัร กล่าวว่า “บรรดาผู้รายงานที่รายงานหะดีษจากเขาได้แก่ อัษเษารีย์ , มะอฺมัร บิน รอชิด , อบูอิสหาก อัลฟะซารีย์ , ญะอฺฟัร บิน สุลัยมาน อัฎฎุบะอีย์ , บะกิยยะฮฺ บิน อัลวะลีด , ดาวูด บิน สุลัยมาน , อัลวะลีด บิน มุสลิม , อบูบักรฺ บิน อัยยาช และคนอื่นๆจากบรรดาครูและเพื่อนๆของเขา เช่น มุสลิม บิน อิบรอฮีม , อบูอุซามะฮฺ , อบูสะละมะฮฺ อัตตะบูซะกีย์ , นุอัยมฺ บิน หัมมาด , อิบนุ มะฮฺดีย์ , อัลก็อฏฏ็อน , อิสหาก บิน รอฮะวัยฮฺ , ยะหฺยา บิน มะอีน , อิบรอฮีม บิน อิสหาก อัฏเฏาะละกอนีย์ , อะหฺมัด บิน มุหัมมัด มัรดะวัยฮฺ , อิสมาอีล บิน อะบาน อัลวัรร็อก , บิชรฺ บิน มุหัมมัด อัสสัคติยานีย์ , หิบบาน บิน มูซา , อัลหะกัม บิน มูซา , ซะกะรียา บิน อะดีย์ , สะอีด บิน สุลัยมาน , สะอีด บิน อัมรฺ อัลอัชอะษีย์ , สุฟยาน บิน อับดุลมะลิด อัลมัรวะซีย์ , สะละมะฮฺ บิน สุลัยมาน อัลมัรวะซีย์ , สุลัยมาน บิน ศอลิหฺ สัลมะวัยฮฺ , อับดุลลอฮ บิน อุษมาน อับดาน , อบูบักรฺ และอุษมาน ลูกชายอบูชัยบะฮฺ , อับดุลลอฮ บิน อุมัร บิน อะบาน อัลญุอฺฟีย์ , อลี บิน อัลหะสัน ชะกีก , อัมรฺ บิน เอานฺ , อลี บิน หะญัร , มุหัมมัด บิน อัศศิลตฺ อัลอะสะดีย์ , มุหัมมัด บิน อับดุรเราะหฺมาน บิน สะฮมฺ อัลอันฏอกีย์ , อบูกุร็อยบฺ , อบูบักรฺ บิน อุศร็อม , มันศูร บิน อบูมุซาหิม , มุหัมมัด บิน มุกอติล อัลมัรวะซีย์ , ยะหฺยา บิน อัยยูบ และคนอื่นๆอีกมากมาย และคนสุดท้ายของพวกเขาคือ อัลหุสัยนฺ บิน ดาวูด อัลบัลคีย์”[6]

สามารถดูข้อมูลละเอียดกว่านี้ได้ในหนังสือตะฮฺซีบุ อัลกะมาล(16/10-14) เขียนโดยอัลมิซซีย์ ลูกศิษย์ของคนนึงของอิบนุล มุบาร็อก อัลมิซวีย์ได้ระบุรายชื่อลูกศิษย์ของอับดุลลอฮ บิน อัลมุบาร็อก จำนวน 143 คน

หนังสือของท่านอิบนุล มุบาร็อก 

  1. อัตตัฟสีร , อัดเดาดีย์กล่าวถึงมันไว้ในเฏาะบะกอต อัลมุฟัสสิรีน(1/250 พิมพ์โดยดารุล กุตุบ อิลมิยยะฮฺ)
  2. อัลมุสนัด , หนังสือเล่มนี้จากรายงานของอัลหะสัน บิน สุฟยาน บิน อะมีร อันนะสะวีย์ เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺที่ 303 ต้นฉบับหนังสือเล่มนี้มีอยู่ที่อัซซอฮิรียะฮฺ , มัจญ์มูอฺ (18/5) , อัลอักสาม (2,3 จาก 107 I-24b) ในฮิจเราะฮฺศตวรรษที่ 7 ดังที่มีระบุไว้ในตารีค อัตตุร็อษ เขียนโดย ฟุอาด สิซกีน (1/138)
  3. อัลญิฮาด , หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์และตรวจทานแล้วโดย ดร.นาซิฮฺ หัมมาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลอะซีซ ที่เมืองมักกะฮฺ อัลมุกัรเราะมะฮฺ ที่ศูนย์อิสลามศึกษา
  4. อัลบิรรฺ วัศศิลาหฺ , หนังสือเล่มนนี้ถูกเอ่ยถึงโดยอิบนุ อันนะดิม และอัลบัฆดาดีย์ และฟุอาด สิซกีน ในตารีค อัตตุร็อษ(1/138) อ้างอิงของมันมีอยู่ในหนังสืออัลอิศอบะฮฺ ฟี ตัมยีซ อัศเศาะหาบะฮฺ (1/764 และ 4/362)
  5. อัสสุนัน , หนังสือนี้ถูกเอ่ยถึงโดยอัดเดาดีย์(1/250) หนังสือเล่มนนี้ถูกเอ่ยด้วยชื่ออัสสุนัน โดยอิบนุ อันนะดิ ในฟิกฮฺ ดูบทนำของดร. นาซิฮฺ ฎ็อยฟฺ ต่อหนังสืออัลญิฮาด เขียนโดยอิบนุล มุบาร็อก หน้าที่ 14
  6. อัตตารีค , หนังสือเล่มนี้ถูกเอ่ยถึงโดยอิบนุ อันนะดิม และอัลบัฆดาดีย์
  7. อัรบะอีน ฟี อัลหะดีษ , หนังสือเล่มนี้ถูกเอ่ยถึงโดยอัลบัฆดาดีย์และหาญีย์ เคาะลีฟะฮฺ ด้วยชื่อว่าอัลอัรบะอีน
  8. อัซซุฮดฺ และต่อมาคือหนังสืออัรเราะกออิก , หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์และตรวจทานโดยชัยคฺ หะบีบุรเราะหฺมาน อัลอะอฺเซาะมีย์ ด้วยสายรางานของอัลมัรวะซีย์ และเขาได้เพิ่มในท้ายฉบับของเขาส่วนที่รายงานโดยนุอัยมฺ บิน หัมมาด เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่รายงานมาจากอัลมัรวะซีย์ จากอิบนุล มุบาร็อก ในหนังสืออัซซุฮดฺ หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์โดยดารุล กุตุบ อิลมียะฮฺ ที่เบรุต

_______________________________

[1] ดู สิยัร อะอฺลาม อันนุบะลาอ์ (8/379)

[2] ดู ศิฟะตุ อัศศ็อฟวะฮฺ (4/146)

[3] ดู ตารีค ดิมัชกฺ (38/301)

[4] ดู ตัซกิเราะฮฺ อัลหุฟฟาซ (1/276)

[5] ดู ตัซกิเราะฮฺ อัลหุฟฟาซ (1/275)

[6] ดู ตะฮฺซีบุ อัตตะฮฺซีบ (5/335 , 336)

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Blog Abu Umamah™

Media Belajar Dan Berbagi Ilmu Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah

Baannada The Coach

บ้านณดาเดอะโค้ช- เพจเลี้ยงลูกเชิงบวกแบบฉบับโค้ชชีวิต เลี้ยง-เล่น-เที่ยว-ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปกับลูก

Insyaflah, wahai Salafy!

Kalau tidak ada yang menjelaskan ... bagaimana ummat bisa tahu ?

faham.wordpress.com

Tugas pertama kita adalah memahami Islam, bukan sekedar mengetahui dalilnya

irwandizakaria-blog

Berikan yang Terbaik, Insya Allah akan Dapat Yang Terbaik

Renaissance

ไม่จุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด

Terjemah Kitab Salaf

membumikan dakwah ahlus sunnah

Bahasa Arab Jarak Jauh at-Taisir

Mempelajari Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah

abusaifillah

Islam is the way of life.

Ibnu Taimiyah

Menguak keagungan seorang Syaikhul Islam

Abu Salma

Homepage Pribadi Abu Salma Muhammad

ABU MUSA AL-ATSARI

Belajar Islam, Menikmati Alam

Meniti Jalan menuntut Ilmu

Membuka Jalan Menuju Surga...

bushrohouse

ห้องสมุดบ้านบุชรอ : ห้องสมุดเพื่ออุมมะฮฺ

Para Ulama Ahlul Hadits

Biografi Ahlul Hadits, Para Sahabat, Tabi’in dan Tabiut Tabi’in beserta Keluarga Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم

Salafy

Meneladani Generasi Terdahulu yang Shalih

บ้านเรียนอิสลามอัลอัรกอม

โลกของอัลลอฮฺ คือห้องเรียนของเรา

%d bloggers like this: